Võ lâm 3 - Giang Hồ Quy Tụ

Võ lâm 3 - Giang Hồ Quy Tụ

Cập nhật: Ngày 21/07/2014 9:46:28 SA
Thể loại: Ứng Dụng Việt
Xếp hạng: rating rating rating rating rating
Tải về: tải ứng dụng ios

Mô tả

<div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify;"><em>Hỡi c&aacute;c chư vị anh h&ugrave;ng!</em></div> <div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify;"><strong>V&otilde; L&acirc;m</strong>&nbsp;giang hồ Update phi&ecirc;n bản &quot;<strong>NHẤT ĐẠI T&Ocirc;NG SƯ</strong>&quot; với h&agrave;ng loạt t&iacute;nh năng v&agrave; hệ thống độc đ&aacute;o phục vụ cho c&aacute;c nh&acirc;n sĩ.</div> <div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial; font-size: medium; line-height: normal; text-align: center;"><img src="https://static.mwork.vn/thumbs/W3iboAuIfUZPIKomDTl3P6hfcxM=/smart/i.imgur.com/B0z4wg6.jpg" style="width:240px" /></div> <div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial; font-size: medium; line-height: normal; text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify;">Thời gian cập nhật bản mới:&nbsp;<strong><em>10h s&aacute;ng ng&agrave;y 11/10</em></strong>.&nbsp;</div> <div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify;">Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số nội dung hấp dẫn sẽ được update trong phi&ecirc;n bản mới:</div> <div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify;"><strong>1.Hệ thống kinh mạch nh&acirc;n vật</strong></div> <div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial; font-size: medium; line-height: normal; text-align: center;"><img src="https://static.mwork.vn/thumbs/mlysqUoK4w1O7MqN41XyNRk_zQQ=/smart/i.imgur.com/gckTn55.jpg" style="width:240px" /></div> <div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial; font-size: medium; line-height: normal; text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify;"><strong>2.Th&ecirc;m mới th&uacute; cưỡi Đế Diệm</strong></div> <div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial; font-size: medium; line-height: normal; text-align: center;"><img src="https://static.mwork.vn/thumbs/LyB7Z3KYRNcTrcHuS4JjypHwATU=/smart/i.imgur.com/kPLirJm.jpg" style="width:240px" /></div> <div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial; font-size: medium; line-height: normal; text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify;"><strong>3. Mở rộng cấp độ chiến đấu v&agrave; c&aacute;c chức năng Level 100&nbsp;</strong></div> <div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify;">- Cập nhật c&aacute;c&nbsp;<strong>nhiệm vụ</strong>&nbsp;li&ecirc;n quan đến map cấp 100.</div> <div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify;">- Th&ecirc;m&nbsp;<strong>map mới cấp 90~100&nbsp;</strong>Ốc đảo hoang vu, &nbsp;Sa mạc Gobi, M&ecirc; cung cao thương.</div> <div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify;">- Th&ecirc;m&nbsp;<strong>giới hạn cấp độ hoạt động</strong>&nbsp;l&ecirc;n cấp 100: Nhiệm vụ sư m&ocirc;n, hoa sơn luận kiếm, nhiệm vụ t&igrave;m ngọc.</div> <div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify;">- Th&ecirc;m mới&nbsp;<strong>trang bị cấp 90~100</strong>, Thần binh lưỡng t&iacute;nh 3 sao.</div> <div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify;">-&nbsp;<strong>Boss thế giớ</strong>i cấp 100 mang t&ecirc;n Kiều Phong.</div> <div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial; font-size: medium; line-height: normal; text-align: center;"><img src="https://static.mwork.vn/thumbs/yL7BwQ0yPWEhulCfgFy5ZTdK1iI=/smart/i.imgur.com/HtwO5E6.jpg" style="width:209px" /></div> <div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial; font-size: medium; line-height: normal; text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify;"><strong>4. Th&ecirc;m tuyệt thế m&ocirc;n ph&aacute;i</strong></div> <div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify;">Phi&ecirc;n bản mới c&oacute; th&ecirc;m tuyệt học m&ocirc;n ph&aacute;i mới: Gi&aacute;ng long thập b&aacute;t chưởng, Đả cầu bổng ph&aacute;p. Đồng thời c&oacute; th&ecirc;m chức năng tĩnh tọa.</div> <div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial; font-size: medium; line-height: normal; text-align: center;"><img src="https://static.mwork.vn/thumbs/BIqWWfTMy56E-pPfpIGtDyvk1lM=/smart/i.imgur.com/iX3Efx4.jpg" style="width:240px" /></div> <div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify;">Nhanh ch&oacute;ng cập nhật c&aacute;c t&iacute;nh năng mới, h&ograve;a m&igrave;nh c&ugrave;ng phi&ecirc;n bản Nhất Thống T&ocirc;ng Sư tại V&otilde; L&acirc;m sơn trang</div>

face g+ youtube